سلامتی آدمای بی کینه که وقتی یکی رو دوست دارن

  هرچقدرم اذیتشون کنه

  هرچقدرم ناراحتشون کنه

  باز یادشون می ره و دلشون براش تنگ می شه


  به سلامتی اونایی که هرچی سعی می کنی

  که فقط برای یه لحظه بهشون فکر نکنی

  فقط یه لحظه اما بازم نمی تونی

  این یعنی عشق

  پس به سلامتی هرچی عاشقه

  آرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم

  به سلامتی قربانی های اعتماد


  به سلامتی اونایی که خیلی تنهان

  نه که نمی تونن با کسی باشن

  فقط دلشون نمی خواد با هرکسی باشن


  به سلامتی قلبی که شکست

  اما لبه هاش تیز نشد


  به سلامتی مترسک که گفت :

  وقتی نمی شود رفت

  همین یک پا هم اضافیست


  سلامتیه کسایی که آرامش دیگران

  براشون مهم تر از برطرف کردن تنهایی خودشونه

  و دلی رو برای خوش گذرانیشون به بازی نمی گیرن


  سلامتیه اونایی که دهنشون پر حرفه

  ولی اونقد مودب هستن که با دهن پر حرف نمی زنن

  و فقط سکوت می کنن


  به سلامتی آدمایی

  که وقتی می فهمن چقدر دوسشون داری

  بازم آدم می مونن


  به سلامتی حرفایی

  که بک اسپیس پاکشون می کنه