صد چندان که

  دانا را از نادان نفرت است

  نادان را از دانا وحشت است

  *******

  اس ام اس روز سعدی

  سخن زیبا و گوهر بار سعدی درباره زندگی و عمر :

  مال از بهر آسایش عمر است

  نه عمر از بهر گرد کردن مال

  *******

  اس ام اس روز سعدی

  بزرگداشت شیج اجل سعدی شیرازی مبارک باد

  اندیشه کردن به این که چه بگویم

  بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم

  *******

  اس ام اس روز سعدی

  بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد

  مبخشای بر هر کجا ظالمیست

  که رحمت بر او جور بر عالمیست

  هر آنکس که بر دزد رحمت کند

  به بازوی خود کاروان میزند

  جفاپیشگان را بده سر به باد

  ستم بر ستم پیشه عدل است و داد