وقتی قلم به دست می گیرم و از تو می نویسم

  دلتنگی چه مزه ی شیرینی دارد


  ا

  بعضى از حرفارو

  باید بزارى وقتى خوب دم کشید بزنى

  اینجورى خیلى بیشتر به طرفت مى چسبه

  دوستت دارم


  ا

  بیایید به هم دروغ نگوییم

  آدم است

  باور می کند

  دل می بندد


  ا

  آهای آدما

  پاسخ دوستت دارم

  مرسی نیست


  ا

  تورا خودم چشم زدم

  بس که نوشتمت میان شعرهایم

  بى آنکه اسپند بچرخانم میان واژه هایم


  ا

  بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم می زنند

  فقط دست ها


  ا

  بی تو خورشید دلم رهگذری ظلمانی ست

  آخرین پنجره ام در خطر ویرانیست


  ا

  چقدر نگاه کردن به چشم هایت واگیر دارد

  هر بار که نگاهت می کنم پر می شوم از عشق


  ا

  آدم ها هرچقدر بزرگتر می شوند

  دلشان بیشتر بغل می خواهد

  حتى بیشتر از وقتى که کودک بودند


  ا

  گاهی بهترین وسیله برای فراموشی

  دیدار دوباره است