اس ام اس عاشقانه بی وفایی ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند
  و من رگ غیرتم باد !
  عجب
  نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !
  .
  .
  . خـــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟!
  بــــــــــریـــــــــــدی و خـــــــــــلاص..
  مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم.. می بینی ؟ تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است !!
  .
  .
  .
  “تو” جا زدی “من” جا خوردم
  “اون” جا گرفت !
  .
  .
  . هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم
  گم شده ام !
  ترس من از گم شدن نیست .. ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !
  ..
  راهش را هم تقسیم کرد رفتنش به من رسید ، رسیدنش به دیگری . . .
  .
  .
  . فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست
  گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد است
  .
  .
  .
  برایش نوشتم:
  “به امید فردای بهتر” دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد !
  بعدهـــــــــــا فهمیدم
  آن روز “الف” فردا را
  یادم رفته بــــــــــود
  .روزی ؛ مــخــاطــبـــ تـــمــام جــمــلاتــتـــ مـــن بـــودم
  نــمــی دانــی..
  چــه درد ســخــتــی اســـتـــ
  خـــلـــع مــقــام شـــدن..
  نــمــی دانــی چــه ســخــتــ تــر اســتـــ
  دیــدن تــرفــیـــع گــرفــتــن دیــگــری
  .
  .
  .
  من تو را دوست دارم
  تو مرا دوست نداری
  باشد ولیمن به “دوست” مشترک مان
  حسودی ام می شود . . .
  .
  .
  .
  مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے
  حذفــــ شــــدم
  که بــــرا ـے داشتنـــــش
  و بـــــرا ـے بودنـــشخیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم
  حذفــــ کــــردمنــــــــــــه
  هوا سرد نیست
  سرمای کلامت، دیوانه ام میکند
  بی رحم !
  شوق نگاهم را ندیدی؟
  تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید
  ولی …
  همان نگاه بی تفاوتتــــــــ برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود
  .
  .
  .
  تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . .
  و مـن ،بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . .
  از بـس
  خـودم را مـی زنـم . .
  بـه نـفـهـمـی
  .
  .
  .
  چه کسی برای عشق ما شعر اتل متل خواند !که پایت را به این راحتی از زندگیم ورچیدی ؟
  .
  .
  .
  سریع ترین نقاشی بود که دیدم !در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد . .