بدن های ما برای این دنیا ساخته شده و به زودی از بین خواهد رفت (شهید ابراهیم بارگاهی)
  مشغول کارهای مهم تر بشیم

  *

  *

  ایزد که جهان به قبضه قدرت اوست/داده است تو را دو چیز کان هردو نکوست
  هم سیرت آنکه دوست داری کس را/هم صورت آنکه کس تو را دارد دوست
  (ابوسعید ابوالخیر)

  *

  *

  عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست/تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
  اجزای وجودم همگی دوست گرفت/نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
  (ابوسعید ابوالخیر)

  *

  *

  از اهل زمانه عار می باید داشت/وز صحبتشان کنار می باید داشت
  از پیش کسی کار کسی نگشاید/امید به کردگار می باید داشت
  (ابوسعید ابوالخیر)

  *

  *

  در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست
  بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست
  (ابوسعید ابوالخیر)

  *

  *

  باز یا بسته چه فرقی میکند…
  پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است…

  *

  *
  اس ام اس فلسفی از بزرگان

  *

  *

  مکه برای شما، فکه برای من!
  بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند….
  شهید آوینی

  *

  *

  تنها راه جبران یک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه…
  بعضی موقع ها تو مسیر برگشت خیلی چیزها رو میبینم که وقت رفتن ندیده بودیم…

  *

  *

  خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود،نان!!برای عزیزانی که قلب مرا شکستند،مهربانی!!برای کسانی که روح مرا آزردند،بخشش!!و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم

  *

  *

  یافتن خوشبختی در درونمان کارآسانی نیست!اما، یافتن آن در بیرون کارمحالی است.

  *

  *

  همــه ی مـــا
  فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک
  اتفــــاق ســـاده ایـــم
  کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،
  یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !

  *

  *

  دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!

  *

  *

  برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت
  برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت

  *

  *

  مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

  *

  *

  فانوسهای ده میدانند بیهوده روشن اند…
  و سگان باخبرند که بیهوذه بیدارند…
  وقتی در روشنی روز دزد ها به مهمانی کدخدا میروند…