مـردم جـوری حـرف مـی زنند کـه همـه چیـز را مـی دانند.

  امـا اگـر جـرات کنـی و سئوالی بپرسـی آنهـا هیـچ چیـز نمـی دانند .

  پائولو کوئیلو

  .

  .

  .

  عشـق بـه نظـر مـی رسـد کـه سریـع بـه وجـود مـی آیـد، امـا بسـیار کنـد رشـد میکـند.

  هیـچ مـرد و زنـی واقعـا نمـی فهمـند عشـق کامـل چیسـت

  تـا زمـانی کـه بـه مـدت یـک چـهارم قـرن از ازدواجشـان نگـذرد.

  مارک تواین

  .

  .

  .

  نیـازی نیسـت انسـانها را امتـحان کنیـد،

  کمـی صبـر کنـید …

  خـودشـان امتحـانشـان را پـس مـی دهنـد!

  ارنست همینگوی

  .

  .

  .

  وقـتی کـسی مـا را تــرک مـی کـنـد،

  دلیـلش ایــن اســت کـه

  کـس دیــگـری قـــرار اســت بیـــایـد!

  پائولو کوئیلو

  .

  .

  .

  زخــم هـا خــوب مـی شــونـد،

  امــا خـوب شـدن بـا مثـل روز اول شــدن، خیـلـی فــرق داره!

  اوریانا فالاچی

  .

  .

  .

  خانم!

  زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد،

  اما زیبایی اخلاق و فهم شما،

  روح را نوازش می دهد .

  فرانسوا ولتر

  .

  .

  .

  خاطـرات خیلـی عجـیب هسـتند

  گاهـی اوقـات مـی خندیـم بـه روزهایـی کـه گـریه مـی کردیـم

  و گاهـی گـریه مـی کنیـم بـه یـاد روزهایـی کـه مـی خندیدیـم!

  هاروکی موراکامی

  .

  .

  .

  می گوینـد فـردا بهتـر خـواهد شـد

  مگـر امـروز فـردای دیــروز نیسـت؟

  ویکتور هوگو

  .

  .

  .

  اگـر نمیتوانیـم مثـل آدم زنـدگی کنیـم

  دست کـم بکوشـیم مثـل حیـوان زندگـی نکنیـم!

  ژوزه ساراماگو

  .

  .

  .

  زندگی را نمی توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد!

  فریدریش نیچه

  .

  .

  .

  بـایـد کتابهـای خـوب و حتـی برجسـته را نیــز ممنـوع کننـد

  تا بیـشتر خوانـده شونـد و بیـشتـر مـورد توجـه قــرار گیرنـد .

  آلبر کامو

  .

  .

  .

  کسـی که جنگجوســت بایـد همـواره در حـال جنـگ باشد

  چـون زمـان صلـح بـا خـودش درگیـر خـواهـد شـد!

  فردریش نیچه

  .

  .

  .

  تمـامِ آن چیـزی کـه دربـاره ی تـو در سَـرم هسـت،

  ده هـا کتـاب مـی شـود.

  امـا تمـامِ چیـزی کـه در دلـم هسـت،

  فقـط دو کلـمه اسـت،

  دوســتت دارم!

  ویکـــتور هــــوگو

  .

  .

  .

  ممکن است همه ی ما به یک اندازه از دارایی، توان، هوش و آوازه بهره مند نباشیم،

  ولی توانایی عشق ورزیدن در همه ی ما به یک اندازه است …

  لئــــو بوســــکالیا

  .

  .

  .

  من از عشق بدم می آید،

  زیرا یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم …

  مارک تواین

  .

  .

  .

  پسـرم مـی پرسـد:

  چـرا بایـد ریاضـی بخـوانم ؟

  دلـم مـی خواهـد بگویـم لازم نیسـت؛

  بـی خوانـدن هـم خواهـی دانسـت دو تکـه نـان

  بیـش از یـک تکـه اسـت ….

  برتولـــت برشـــــت

  .

  .

  .

  هیچ چیز به اندازه ی زمانی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید

  شخصیتش را نشان نمی دهد!

  گوته

  .

  .

  .

  چیـزی ویرانگـرتر از ایـن نیسـت کـه دریابیـم

  فریـب همـان کسـانی را خـورده ایم

  کـه باورشـان داشـته ایم …

  لئــــو بوســــکالیا

  .

  .

  .

  ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است .

  سقراط

  .

  .

  .

  وقـتی چـیزی بـرای از دسـت دادن نــداری

  اداره زنـدگی خیلـی سـخت نیسـت!

  ارنستت همینگوی

  .

  .

  .

  همیشـه نسبت به کسـانی که بیشتر دوسـت داریم سختـگیرتر میشـویم،

  چـون توقع انجام خیلی کارها را از آنـها نداریم!

  هاروکی موراکامی

  .

  .

  .

  آنجـا را نمی دانـم،

  اما اینجـا:

  تا پیـراهنت را سیاه نبینند،

  باور نمی کنند چیـزی را از دست داده باشـی …

  احمــد شاملو

  .

  .

  .

  ما کارهای احمقانه ای را که در زندگی انجام داده ایم

  به نام تجربه به رخ دیگران می کشیم!

  اسکار وایلد