دیگه تمام شد ارزو هایم را گذاشتم در کوزه
  با آبش قرص های اعصابم را میخورم…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو کردن
  ارزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی
  وقتی غرق در خوشبختی هستی!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو دارم
  زیباترین ثانیه های زنده بودنم رو وقف عشق ورزیدن به تنها عشقم  ارزو میکنم!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو داشتن
  سلامتیه دوست نازنینی که گفت:
  قبر منو خیلی بزرگ بسازین چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو برای دوستان
  تمام خوبیها را برایت ارزو میکنم نه خوشیهار خوشی انست که تو دوست داری وخوبی انکه خدا برای تو دوست دارد!!!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو پیامک آرزو
  یکی از ارزو های بزرگ من اینه که یه روز یکی از معلمامو تو خیابون در حال خنده ببینم برم جلو بهش بگم :اگه چیزه خنده داریه بگو تا ماهم بخندیم…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو داشتن
  سکوت یعنی یه حرف تو دلمه یه اسم رو لبمه یه شرط تو چشامه و یه ارزو که تو قلبمه!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو sms arezo kardan
  ارزو می کنم ارزوی کسی باشین که ارزوشو دارین…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو مسیج آرزو کردن

  amirfb.ir
  ارزو دارم :خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شب, سیاهت نکند و تورا از دل انکس که دلت در تن اوست… حضرت دوست جدایت نکند

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو باری دوستان
  نمیدانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی
  فقط یک ارزو دارم:
  که در دنیای شیرینت!
  میان قلب تو
  با غم نباشد پیوندی…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو دارم
  خوشبختی یعنی اینکه حس کنی به تمام ارزو هات رسیدی یا اینکه توانایی رسیدن به ارزو هاتو در خودت حس کنی

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو کردن
  اگه گفتی من کیم?
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  من یه پرندم ارزو دارم تو یارم باشی…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو دارم
  عزیزم..
  دیگر نمیخواهم ارزویت باشم ارزو میکنم او ارزوی تو باشد و ارزوی او دیگری!!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو داشتن
  تو را ارزو نخواهم کرد هیچ وقت
  تورا لحظه ای خواهم پذیرفت که خود بیایی
  با دل خود نه با آرزوی من!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو برای دوستان
  برایت ارزو می کنم بهترین هایی که هیچکس برایم ارزو نکرد!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو دارم
  ارزو دارم خورشید رهایت نکند, غم صدایت نکند
  و تو را از دل آن کس که دلت در دل اوست, حضرت دوست جدایت نکند…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو داشتن
  خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در ارزو ها ، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو کردن
  اگر خداوند  یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت!

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو دارم
  امروز ارزو کردم اى کاش هیچ وقت از خواب بیدار نمیشدم!
  نکه فک کنى درمونده شدم از نبودنت
  نه
  اخ تو خواب زیادى حواست بهم بود…

  !

  !

  !

  !

  اس ام اس آرزو کردن
  خدایا!!!!!!!
  خسته شدم!
  از بس ارزو کردم و دیگران به ان رسیدند…