ببندیم عهد جان با امام باقر
  نوای عشقمون امام باقر

  *

  *

  نور علم خدا   شد عیان و ظاهر
  با نور مکتب  ناب  قال باقر

  *

  *

  دست من و عنایت و عطای باقر العلوم
  میریزه عالم هستیش و به پای باقر العلوم

  *

  *

  دلا به شور و تلاطمه غم توی لبخندمون گمه
  این گلی که خیلی با صفاس گل امام چهارمه
  ماه رجب و نوای ما یا باطن و یا ظاهر
  روشن شده دیده هامون از  نور امام باقر
  خوش آمدی یا مولا

  *

  *

  ز روشنی طلعت رخشنده  باقر
  شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
  در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
  گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

  *

  *

  بهشت رحمت صفاى جنت
  بهار طوبى جمال یزدان
  امام باقر که فیض وافر
  دهد کلامش به علم و عرفان

  *

  *

  بهشت رحمت صفاى جنت
  بهار طوبى جمال یزدان
  امام باقر که فیض وافر
  دهد کلامش به علم و عرفان

  *

  *

  دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر
  که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
  ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا
  کسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

  *

  *

  ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده
  سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر
  زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز
  که جز حق کس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر

  *

  *

  بر اهل ولا عید مویّد شده امشب
  در جلوه رخ داور سرمد شده امشب
  لبخند عیان برلب احمد شده امشب
  میلاد همایون محمد شده امشب

  *

  *

  نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم
  به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر
  به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر
  که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

  *

  *

  نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم
  به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر
  به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر
  که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر