وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.

  اسکاروایلد

  .

  .

  .

  با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.

  زنون

  .

  .

  .

  عصاره همه مهربانی ها را گرفتند

  و از آن مادر را ساختند.

  کریستوفر مارلو

  .

  .

  .

  رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است.

  اسمایلز

  .

  .

  .

  سعادت دیگران

  بخشی مهم از خوشبختی ماست.

  رنان

  .

  .

  .

  با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید.

  آنتونی رابینز

  .

  .

  .

  افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند.

  محمد حجازی

  .

  .

  .

  با مردمان نیک معاشرت کن

  تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی.

  ژرژ هربرت

  .

  .

  .

  تکرار ، مادر مهارت هاست.

  دیل کارنگی

  .

  .

  .

  به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد.

  ناپلئون

  .

  .

  .

  بهترین انسان کسی است که

  در حق همه نیکی کند.

  کنفوسیوس

  .

  .

  .

  وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.

  گوته

  .

  .

  .

  دوست مثل پول

  بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است.

  باتلر

  .

  .

  .

  خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.

  ویکتور هوگو

  .

  .

  .

  دوستان را در خلوت توبیخ کن

  و در ملاءعام تحسین.

  اسکاروایلد